Qi Qiang Tea/ XianRenTai Green Tea

Qi Qiang Tea is one of high-quality organic green tea growing in Xianrentai mountain in QiChun County, Hubei province,

More information please visit:

http://jiangteawholesale.com/tea-plantation

loose Tea

Tea soup

After Brewing

Wild Tea growing in XianRenTai Mountain

Xianrentai Tea Mountain