Yixing Purple Clay Teapot Culture---18 Types of ManSheng Zisha Clay Teapot

"ManSheng 18 Type" is 18 types of zisha clay teapots created by ManSheng Chen.

ManSheng Chen is one of Chinese great artists in Qing Dynasty."ManSheng 18 types" is very important in the history of Chinese arts and crafts design.

1, Shi Piao Teapot/石瓢壶

2,Jing Lan Teapot/井栏壶

3, He Huan Teapot/合欢壶

4,Zhou Pan Teapot /周盘壶

5,Heng Yun Teapot/横云壶

6,Nan Gua Ti Liang Teapot/南瓜提梁壶

7,Shi Diao Ti Liang Teapot/石銚提梁壶

8,Shi Piao Ti Liang Teapot/石瓢提梁壶

9,Ru Ou Teapot/乳瓯壶

10,Shi Pian Teapot/石扁壶

11,Bao Gua Teapot/匏瓜壶

12,Li Yin/笠荫壶

13,Que Yue Teapot/却月壶

14,Hu Lu Teapot/葫芦壶

15,He Dou Teapot/合斗壶

16,Ban Wa Teapot/半瓦壶

17,Ban Piao Teapot/半瓢壶

18,Ban Gua Teapot/半瓜壶

Write a comment

Comments: 0