The Atlas of Wu Yi Rock Tea 

Wu Yi Rock Tea --- Da Hong Pao

Wu Yi Rock Tea --- Tie Luo Han

Wu Yi Rock Tea --- Bai Ji Guan

Wu Yi Rock Tea --- Shui Jin Gui

Wu Yi Rock Tea --- Ban Tian Yao

Wu Yi Rock Tea --- Jin Mu Dan

Wu Yi Rock Tea --- Jin Guan Yin


The above photos are from tea blog

http://blog.sina.com.cn/u/2259632870

Write a comment

Comments: 0