Chao Zhou GongFu Teaism Teaware

Chao Zhou Gong-Fu Teaism Process

1,prepare teaware and tea accessories for chaozhou tea ceremony

2, Fire chaozhou hong ni stove, heat water for making chaozhou tea

3,clean teaware, put tea into teapot, put hot water into teapot

4,make chaozhou tea in teapot and prepare tea-tasting

5,taste and enjoy chaozhou tea(fenghuang dancong tea)

ChaoZhou Teaism Teaware Accessories

1, ChaoZhou Hong ni stove and Sand Diao

2,Chaozhou Hong ni shou la hu (handmade teapot with local hong ni clay) and tea boat , gongfu teacup.